Skip links

Tag: Salzburg

Đi lạc ở Salzburg

Đi lạc ở Salzburg

in Tags
Thật ra ban đầu tựa đề là “Salzburg âm u với những cuộc gặp gỡ thú vị", mà đọc lại thấy hồi đó bị gì đặt tựa quá sến súa nên sửa lại cho nó giản đơn bình dị đúng thực tế.  Lost in Salzburg